ภาพสไลด์กิจกรรม


การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานฯ พื้นที่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง

2 กันยายน 2559

โดยได้กำหนดแผนการออกตรวจนิเทศงาน ในภารกิจของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารงานสมาคม มูลนิธิ การอนุญาตทำการเรี่ยไรและการอนุญาตการขายทอดตลาดและค้าของเก่า