ภาพสไลด์กิจกรรม


การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานฯ พื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3 ตุลาคม 2559

โดยได้กำหนดแผนการออกตรวจนิเทศงาน ในภารกิจของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2559 เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารงานสมาคม มูลนิธิ การอนุญาตทำการเรี่ยไรและการอนุญาตการขายทอดตลาดและค้าของเก่า