ผู้บริหาร

นายรัชกฤต พยัคฆ์

ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 (สรร.2)