ผู้บริหาร

                         - ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3

นายอาคม  แย้มนวล

หัวหน้ากลุ่มงานโรงแรม

นางเอมอร  วิเชียรชิต

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

กลุ่มงานสถานบริการ  

นายพงอินทร์  โสภณ

เจ้าพนักงานปกคองชำนาญการ 

กลุ่มงานสถานบริการ ฝ่ายสถานบริการ 2

นายพงษ์ศักดิ์  เพ็งจันทร์

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 

กลุ่มงานโรงแรม

นางเบญจวรรณ  รุ่งโรจน์วณิชย์ 

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

กลุ่มงานสถานบริการ

ฝ่ายสถานบริการ 1

นางเพชรรัตน์  เตี้ยมานะ

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

กลุ่มงานสถานบริการ ฝ่ายสถานบริการ 1

นายดุสิต  ยงพิริยกุล

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

กลุ่มงานสถานบริการ

ฝ่ายสถานบริการ 2

นางสรชา  กุลรัตนเวคิน

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

กลุ่มงานโรงแรม และฝ่ายบริหาร งาน e - DOPA License

นางสาวสุภชัญญา  พูลธรมงคล

รักษาการในตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 

กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ฝ่ายมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1 

นายอนุกูล  วิทยเจียกขจร

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 

กลุ่มงานโรงแรม

นางสาวชุลีวัลย์  ไชยบัวแก้ว

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  

ฝ่ายบริหาร งานบริหารทั่วไป 

นางสาวสุดใจ  นุ่นเกตุ

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย

ฝ่ายมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2

นายสิทธิโชต  เตมะศิริ

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย

ฝ่ายมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 2

นางสาวกุลวรา  โขมพัตร์

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย

ฝ่ายมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1

นางธัญกมล หทัยธรรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

ฝ่ายบริหาร งานบริหารทั่วไป

นางจินตนา  ศรบริสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ฝ่ายบริหาร งานบริหารทั่วไป

นางสาวศุภมาศ  เรืองวรรณ์

พนักงานราชการ

กลุ่มงานโรงแรม และฝ่ายบริหาร

งาน e - DOPA License

นางสาวปภาวรินทร์  ชัยตุ้ย

ลูกจ้างเหมา

ฝ่ายบริหาร งานบริหารทั่วไป

นางสาวธารทิพย์  นวลแย้ม 

ลูกจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายบริหาร งาน e - DOPOA License