ผู้บริหาร

นายแผน  สุขแสวง

ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3

นายพงอินทร์  โสภณ

เจ้าพนักงานปกคองชำนาญการ 

กลุ่มงานสถานบริการ ฝ่ายสถานบริการ 2

นางเพชรรัตน์  เตี้ยมานะ

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

กลุ่มงานสถานบริการ ฝ่ายสถานบริการ 1

นายอนุกูล  วิทยเจียกขจร

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 

กลุ่มงานโรงแรม

นางสาวชุลีวัลย์  ไชยบัวแก้ว

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  

ฝ่ายบริหาร งานบริหารทั่วไป 

นางสาวกุลวรา  โขมพัตร์

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย

ฝ่ายมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1

นางธัญกมล หทัยธรรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

ฝ่ายบริหาร งานบริหารทั่วไป

นางจินตนา  ศรบริสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ฝ่ายบริหาร งานบริหารทั่วไป

นางสาวปภาวรินทร์  ชัยตุ้ย

ลูกจ้างเหมา

ฝ่ายบริหาร งานบริหารทั่วไป

นางสาวธารทิพย์  นวลแย้ม 

ลูกจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายบริหาร งาน e - DOPOA License