การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

10 พฤษภาคม 2564 - 9 มิถุนายน 2564

เข้าชม 108 ครั้ง

6 พฤษภาคม 2564


6 พฤษภาคม 2564

กรมการปกครอง ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท้ายประกาศนี้