ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เข้าชม 510 ครั้ง

8 ตุลาคม 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสาระสำคัญของประกาศดังกล่าวเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถจัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. ๓) และทะเบียนผู้พัก (ร.ร. ๔) ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ และยังรองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้พักในการลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมอีกด้วย โดยปรับปรุงจากประกาศฉบับเดิมที่กำหนดให้จัดทำได้ในรูปแบบกระดาษเท่านั้น