ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เข้าชม 195 ครั้ง

5 กรกฎาคม 2559


27 มิถุนายน 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

โดยส่งความคิดเห็นได้ที่ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) ถนนนครสรรวค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร/โทรสาร : 02-3569559 02-3569663 หรือ E:mail Dopa.srr3 @gmail.com