รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

กลุ่มงานสถานบริการ ฝ่ายสถานบริการ 1 โทร. 0-2356-9663

1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559

เข้าชม 237 ครั้ง

28 กรกฎาคม 2559

ผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) เป็นการสั่งปิดสถานบริการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น