การบูรณาการมาตรการจัดระเบียบในซอยมหาดไทย

สรร.3

17 มิถุนายน 2559

เข้าชม 179 ครั้ง

15 กรกฎาคม 2559


2 สิงหาคม 2559

อปค. ได้มีบัญชาให้ สน.สก. จัดเจ้าหน้าที่ไปบูรณาการร่วมกับ สน.วังทองหลาง โดย สน.สก. มอบหมาย นายบัณฑูร นริศรางกูร ผอ.สรร.3 พร้อมกับข้าราชการของ สรร.3 สน.สก. จำนวน ๔ คน เข้าร่วมการปฏิบัติการ ก่อนที่จะเริ่มในการบูรณาการการปฏิบัติการจัดระเบียบใน ซ.มหาดไทย ได้มีการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สน.วังทองหลาง เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดบ ผกก.สน.วังทองหลาง ขอให้ผู้แทน ปค. ได้เสนอแนะในข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 2558 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ หลังจากนั้นทั้งหมดได้ร่วมปฏิบัติการ โดยการจัดกำลังพลประกอบด้วย จนท.ตำรวจจาก สน.วังทองหลาง จนท.สำนักงานเขตวังทองหลาง จนท.กรมสรรพสามิต และ จนท.ปค. โดยได้สนธิกำลังประมาณ 50 คน เพื่อเข้าตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ซึ่งได้เปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน ซ.มหาดไทย จำนวน ๑๙ แห่ง การตรวจร่วมครั้งนี้เป็นการตรวจแนะนำตามแผน “มหาดไทย ร่วมใจ ๕ ปลอด” ได้แก่ ปลอดเด็ก ปลอดอาวุธ ปลอดค้ามนุษย์ และปลอดเสียงดัง โดยผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือกับ จนท. เป็นอย่างดี