นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 224 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

นายอำเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart Officer) ศึกษาเฉพาะกรณี : การส่งเสริมและสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)