นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 615 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของนายอำเภอด้านความมั่นคงในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี : อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)