นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 460 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทนายอำเภอด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย เชิงเปรียบเทียบระหว่างเมืองกับชนบท อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)