จ.อ.วิทมนต์ ไชยมงคล นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 354 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)