นายปัญญาภรณ์ วัฒปราโมทย์ นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 132 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทนายอำเภอกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)