นายมานพ นิ่มทับทิม นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 294 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของนายอำเภอในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทของนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)