นายเรืองลักษณ์ เรืองยังดี นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 229 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของนายอำเภอด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)