นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 410 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทนายอำเภอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี: การบริหารจัดการภัยพิบัติ (อุทกภัย) ของอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)