นายไสว เจริญศรี นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 342 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

การถอดบทเรียนกรณีการทุจริตการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)