นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 295 ครั้ง

27 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของนายอำเภอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)