นางวาสนา บุญธรรมช่วย นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 340 ครั้ง

27 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของนายอำเภอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)