นางสาวสิริญรัศมิ์ นุตตะรังค์ นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 313 ครั้ง

27 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษากรณี: บทบาทนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)