นายสุนทร มูเนาวาเราะ นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 413 ครั้ง

27 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทนายอำเภอด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ศึกษากรณี : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)