นายกฤษณะ รักษ์มณี นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 409 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2562


2 กรกฎาคม 2562

การศึกษาบทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษากรณี : บทบาทนายอำเภอกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)