จงรัก เพชรเสน นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 510 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2562

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรกรมการปกครอง ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร