นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 503 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2562


5 กรกฎาคม 2562

การศึกษาบทบาทของนายอำเภอกับการบริหารจัดการงานพื้นที่เชิงบูรณาการ ศึกษาเฉพาะกรณี : การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)