ข่าวกิจการฮัจย์

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

18 ตุลาคม 2564 - 6 ธันวาคม 2564

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) ระหว่างวันที่ 18 ตุลคาคม - 6 ธันวาคม 2565 ...

14 ตุลาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สำนักเลขาธิการฯ ได้ดำเนินการคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) ครั้งที่ 6/2564

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคืนเงินประกันการเดินทาง จำนวน 80,400 บาท ให้กับผู้ยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (ครั้งที่ 6/2564) จำนวน 489 คน โดยการคืนผ่านผ ...

2 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศสำนักเลขาธิการฯ เรื่อง ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร

30 มิถุนายน 2564

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้มีประกาศแจ้งทุกประเทศทราบแล้วว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามในการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบพิธีฮัจย์นั้น การปร ...

23 มิถุนายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศสำนักเลขาธิการฯ เรื่อง การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442)

5 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคืนเงินประกันการเดินทาง จำนวน 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไป ...

5 พฤษภาคม 2564