ข่าวกิจการฮัจย์

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สำหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุหรือประสงค์จะประกอบกิจการฮัจย์รายใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

4 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

กรมการปกครอง (กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์) ในฐานะสำนักเลขาธิการ กิจการฮัจย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ...

12 ตุลาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444)

3 ตุลาคม 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) ...

3 ตุลาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กำหนดห้วงระยะเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และลำดับการนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทสไทยเพื่อพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วแต่กรณี

7 กรกฎาคม 2565 - 17 สิงหาคม 2565

กรมกา่รปกครอง (กองส่งเสริมองค์กรศานาอิสลามและกิจการฮัจย์) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนว่า เพื่อให้การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นไปด้วยความเรียบร ...

7 กรกฎาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเงินค้ำประกันการรับบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการเกี่ยวกับกิจการฮัจย์และการโฆษณาหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2565

29 มิถุนายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเงินค้ำประกันการรับบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการเกี่ยวกับกิจการฮัจย์และการโฆษณาหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา 5 ...

29 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) (เพิ่มเติม)

25 เมษายน 2565 - 4 พฤษภาคม 2565

สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ...

25 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สำนักเลขาธิการฯ ฮัจย์ เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

18 ตุลาคม 2564 - 6 ธันวาคม 2564

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) ระหว่างวันที่ 18 ตุลคาคม - 6 ธันวาคม 2565 ...

14 ตุลาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สำนักเลขาธิการฯ ได้ดำเนินการคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) ครั้งที่ 6/2564

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคืนเงินประกันการเดินทาง จำนวน 80,400 บาท ให้กับผู้ยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (ครั้งที่ 6/2564) จำนวน 489 คน โดยการคืนผ่านผ ...

2 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศสำนักเลขาธิการฯ เรื่อง ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร

30 มิถุนายน 2564

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้มีประกาศแจ้งทุกประเทศทราบแล้วว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามในการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบพิธีฮัจย์นั้น การปร ...

23 มิถุนายน 2564