พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศษสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓. กฎกระทรวง ฉบับที ...

22 พฤษภาคม 2563

คำสั่ง

คำสั่ง มท. ที่ ๒๙๔/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั่งพนังงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ คำสั่ง มท. ที่ ๕๔๓/๒๕๓๔ เรื่องการปฏิบัติในการออกบัตร และใช้บัตรประจำตัวกรรมการอิสลาม ...

16 มิถุนายน 2563