ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครองให้การต้อนร้ับอุปทูตซาอุดีอาระเบียในโอกาสเข้าพบและหารือการประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441)

2 กรกฎาคม 2563 - 1 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผอ.กองส่งเส ...

2 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท

มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) ...

2 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) แจ้งยืนยัน หรือยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (ฉบับที่ 2)

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้มีประกาศ เรื่อง ให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) แจ้งยืนยัน หรือยกเลิกการเดินทางไปประ ...

2 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท

เร่งรัดการคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441)

กรมการปกครอง มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์เร่งรัดการคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441) ...

30 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ...

27 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) ...

24 เมษายน 2563