ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

9 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ...

9 สิงหาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยสายการบินอื่น

29 มิถุนายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยสายการบินอื่น ...

29 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท

แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ

23 มิถุนายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 และผ่านการตรวจสอบจาก ทปอ. ...

23 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) จำนวน 3,738 คน

17 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) จำนวน 3,738 คน ...

19 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประชาสัมพัธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ.1443) ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

11 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

ด้วยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ว่าด้วยระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปป ...

11 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ทางแบบฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTtr-amVMx_-zGca2TwIjkMYCRsh25MTC5QmPnFuiZTMNgAA/viewform: รายละเอียดปรากฎตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

5 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565

กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม ...

5 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประชาสัมพันประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 2/2565)

29 เมษายน 2565 - 1 มกราคม 2566

ประชาสัมพันประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 2/2565) ...

29 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

ระยะเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และลำดับการนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเพื่อโปรดพิจารณา

18 เมษายน 2565 - 1 มกราคม 2566

ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์สำหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการฮัจย์รายใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ...

19 เมษายน 2565