ข่าวทุนนักศึกษาฯ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

9 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ...

9 สิงหาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ

23 มิถุนายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 และผ่านการตรวจสอบจาก ทปอ. ...

23 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ทางแบบฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTtr-amVMx_-zGca2TwIjkMYCRsh25MTC5QmPnFuiZTMNgAA/viewform: รายละเอียดปรากฎตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

5 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565

กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม ...

5 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

21 กรกฎาคม 2564 - 1 มกราคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ...

22 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564

24 มิถุนายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ...

24 มิถุนายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] รายละเอียดปรากฎตามร่างประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

2 มิถุนายน 2564 - 20 มกราคม 2565

กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 1 ...

2 มิถุนายน 2564