ผลการสำรวจ

การลดความอ้วน

พึงพอใจมาก: 67%
พึงพอใจปานกลาง: 34%
ปรับปรุง: 0%