ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

12 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เลขานุการคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือผู้แทน และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับการ ...

26 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๓

22 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางจำนวน ๒๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ...

26 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ

สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม" แล ...

3 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ แพร่ พะ ...

24 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒

8 มกราคม 2563 - 10 มกราคม 2563

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์ โฮเทล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวา ...

14 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑

27 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิค อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน นครสวร ...

3 ธันวาคม 2562

ข่าวอัพเดท

การออกตรวจติดตามแนะนำงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม

สน.สก. (สอธ.) จัดคณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมระดับอำเภอ ...

11 มิถุนายน 2562