ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการปกครอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในก ...

8 กันยายน 2565

ข่าวอัพเดท

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ครั้งที่ 1/2565

6 กันยายน 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจกา ...

8 กันยายน 2565

ข่าวอัพเดท

การตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Mid - term Follow - up : 10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ : อำเภอดำรงธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

25 เมษายน 2565

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ นายอิฐเชษฐ์ นาคะเต ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม  เข้าตรวจติดตามก ...

26 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1-6

ดำเนินการจัดอบรมในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4 รุ่น ณ ห้องประชุมสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง วังไชยา จัดอบรมในรูปแบบ Online Learning ผ่านโปรแกรม Zoom กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ...

26 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

การประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) วันที่ 8 เมษายน 2565

8 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ...

18 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาททางเลือก (MOU)

22 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาททางเลือก (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมการปกครอง วันจันทร์ที่ 22 ...

23 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอัพเดท

การออกปฏิบัติงานตรวจติดตามแนะนำการปฏิบัติงานและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบันทึกระบบรายงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

13 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามแนะนำการปฏิบัติงานและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบันทึกระบบรายงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำเภอเจร ...

10 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563)

สำนักการกสอบสวนและนิติการได้ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง ...

10 สิงหาคม 2563