ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Mid - term Follow - up : 10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ : อำเภอดำรงธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

25 เมษายน 2565

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ นายอิฐเชษฐ์ นาคะเต ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม  เข้าตรวจติดตามก ...

26 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1-6

ดำเนินการจัดอบรมในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4 รุ่น ณ ห้องประชุมสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง วังไชยา จัดอบรมในรูปแบบ Online Learning ผ่านโปรแกรม Zoom กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ...

26 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

การประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) วันที่ 8 เมษายน 2565

8 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ...

18 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาททางเลือก (MOU)

22 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาททางเลือก (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมการปกครอง วันจันทร์ที่ 22 ...

23 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอัพเดท

การออกปฏิบัติงานตรวจติดตามแนะนำการปฏิบัติงานและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบันทึกระบบรายงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

13 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามแนะนำการปฏิบัติงานและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบันทึกระบบรายงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำเภอเจร ...

10 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563)

สำนักการกสอบสวนและนิติการได้ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง ...

10 สิงหาคม 2563

ข่าวอัพเดท

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม ร่วมแบ่งปันน้ำใจใส่ตู้ปันสุข วังไชยา วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

22 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานราชการ ร่วมมือร่วมใจกันนำนำดื่ม ไข่ไก่ นมกล่องและอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข วังไชยา ตู้เล็กๆ ที่ ...

26 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 19 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 309 คน ...

9 เมษายน 2563