ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ต่าง ๆ

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

แบบเบิกค่าตอบแทนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓

แบบเบิกค่าตอบแทนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ ...

9 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แบบสำรวจอัตรากำลังข้าราชการในส่วนภูมิภาค

แบบสำรวจอัตรากำลังข้าราชการในส่วนภูมิภาค สำหรับการโอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ...

26 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แบบขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนภูมิภาค (OT) ศูนย์ดำรงธรรม เพิ่มเติม

โอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค ...

16 พฤษภาคม 2562