ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ต่าง ๆ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แบบสำรวจอัตรากำลังข้าราชการในส่วนภูมิภาค

แบบสำรวจอัตรากำลังข้าราชการในส่วนภูมิภาค สำหรับการโอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ...

26 มิถุนายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แบบขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนภูมิภาค (OT) ศูนย์ดำรงธรรม เพิ่มเติม

โอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค ...

16 พฤษภาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

สารบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง บันทึกการตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง บันทึกความเห็นความเห็นของคณะผู้ไกล่เกลี่ยตามข้อ 12 ประกาศอำเภอเรื่องการขึ้นบัญ ...

20 เมษายน 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญา

สารบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญา หนังสือแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา บันทึกการยินยอมหรือแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา บันทึกสรุปข้อเท็จจริงการไกล่ ...

20 เมษายน 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แบบเบิกค่าตอบแทนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓

แบบเบิกค่าตอบแทนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ ...

9 กันยายน 2559