ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

มาตรา 7(1) และมาตรา 7(2) โครงสร้างและการจัดองค์กรภายในหน่วยงาน

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรภายในหน่วยงาน มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน ...

8 กรกฎาคม 2559

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

มาตรา 7(4) ได้แก่ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียนฯ

ประกาศ ข้อบังคับ ออกตามความใน พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ข้อมูลตามมาตรา 7 (4) ได้แก่ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ ...

2 สิงหาคม 2559

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

มาตรา 7 (4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้ 1. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ดําเนินการตามแนวทางการ บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.1 ให้สํานักท ...

1 พฤษภาคม 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

มาตรา 9 (5) เรื่อง ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก ...

1 พฤษภาคม 2560