ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 58%
พึงพอใจปานกลาง: 36%
ปรับปรุง: 8%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 62%
พึงพอใจปานกลาง: 31%
ปรับปรุง: 8%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 62%
พึงพอใจปานกลาง: 24%
ปรับปรุง: 16%