ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 40%
พึงพอใจปานกลาง: 50%
ปรับปรุง: 10%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 45%
พึงพอใจปานกลาง: 45%
ปรับปรุง: 12%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 45%
พึงพอใจปานกลาง: 34%
ปรับปรุง: 23%