ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 50%
พึงพอใจปานกลาง: 42%
ปรับปรุง: 9%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 55%
พึงพอใจปานกลาง: 37%
ปรับปรุง: 10%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 55%
พึงพอใจปานกลาง: 28%
ปรับปรุง: 19%