โครงการเด่นสำคัญ


โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและชุดปฏิบัติการประจำตำบลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสนับสนุนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ การตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ๓. เพื่อสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอทุกแห่ง วิธีการดำเนินงาน ๑. โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค และชุดปฏิบัติการประจำตำบล จังหวัด จำนวน ๗๖ แห่ง และอำเภอ จำนวน ๘๗๘ อำเภอ ๒. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์สำหรับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๗๖ ชุด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน ๘๗๘ ชุด ๓. จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง สำหรับคณะตรวจติดตามการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่ง และกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 เมษายน 2561

โครงการการขับเคลื่อนแผนงานสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ/หรือชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นรายอำเภอ 878 อำเภอ ทั่วประเทศ (รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ ในหัวข้อ หนังสือสั่งการ)

29 กรกฎาคม 2559