ภาพสไลด์กิจกรรม


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาททางเลือก (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาททางเลือก (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมการปกครอง วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ช ...

23 กุมภาพันธ์ 2564

การตรวจติดตามแนะนำการปฏิบัติงานและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบันทึกระบบการรายงาน

เมื่อวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 ส่วนอำนวยความเป็นธรรม ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบันทึกระบบรายงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษ ...

10 สิงหาคม 2563