ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับการทวง ...

8 กันยายน 2565

การตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ : อำเภอดำรงธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี

การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Mid - term Follow - up : 10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ : อำเภอดำรงธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 นา ...

26 เมษายน 2565

การประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน โดยมี ปลัดจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอรับ ...

18 เมษายน 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาททางเลือก (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระงับข้อพิพาททางเลือก (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมการปกครอง วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ช ...

23 กุมภาพันธ์ 2564

การตรวจติดตามแนะนำการปฏิบัติงานและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบันทึกระบบการรายงาน

เมื่อวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 ส่วนอำนวยความเป็นธรรม ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการบันทึกระบบรายงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษ ...

10 สิงหาคม 2563