ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร และนายจุมพล ศรีจงศิริกุล) ได้หารือร่วมกับรองหัวหน้าส่วนราชการ ...

29 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

13 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

กำหนดการพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ฉบับแก้ไข ในที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563) ...

6 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท

ส่วนราชการเดินหน้าทบทวนค่าธรรมเนียม ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ...

24 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

สำนักงาน ก.พ.ร.จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิฐรัฐประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 สำนักงาน ก.พ.ร.จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิฐรัฐประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ทั้งนี้ในช่วงเช้าของการปร ...

13 ธันวาคม 2562