ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ช่องทางการติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง

ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก สามารถส่งหนังสือเวียน หรือ ติดต่อประสานงาน ได้ทางอีเมล์และผู้ประสานงาน ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในรูปภาพ ...

27 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท

เกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

กระทรวงมหาดไทย ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงาน คณะผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์การให้มีมาตรฐาน ...

5 ตุลาคม 2564

ข่าวอัพเดท

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2564

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สื่อรักให้พักเหล้า "ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด" ปี 2564 เพื่อปร ...

5 สิงหาคม 2564