ตัวชี้วัดตามคำรับรองของ ปค.

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

11 มกราคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

18 เมษายน 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

24 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...

27 มิถุนายน 2559