บทความ/สาระน่ารู้

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

2 กันยายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ...

27 สิงหาคม 2562