รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายงานป้อนกลับ (Feedback Report) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานป้อนกลับ (Feedback Report) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2562 ...

29 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น จำแนกเป ...

6 ธันวาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รางวัลบริการภาครัฐ

รางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน จำแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) นวัตกรรมการบริการ 2 ...

6 ธันวาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม จำแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) เปิดใจใกล้ชิดประชาชน 2) สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่ ...

6 ธันวาคม 2562