รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ระดับความสำเร็จของการควบคุมพื้นที่เสี่ยงในจังหวัด เพื่อป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ระดับความสำเร็จของการควบคุมพื้นที่เสี่ยงในจังหวัด เพื่อป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ...

5 ตุลาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ร้อยละของหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัย

ร้อยละของหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัย ...

5 ตุลาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ร้อยละของหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน

ร้อยละของหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน ...

5 ตุลาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสถานประกอบการและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสถานประกอบการและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ...

5 ตุลาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระบวนงานการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 *

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระบวนงานการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 * ...

5 ตุลาคม 2559