ผลการสำรวจ

การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 25%
พึงพอใจปานกลาง: 0%
ปรับปรุง: 75%