ผลการสำรวจ

การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 100%
พึงพอใจปานกลาง: 0%
ปรับปรุง: 0%