ภาพสไลด์กิจกรรม


ภาพที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมาย ปค. ครั้งที่ 2

นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกรมการปกครอง พร้อมคณะฯ กำหนดประชุมคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง (วังไชยา) เพื่อพิจารณาข้อหารือและร่างกฎหมาย จำ ...

17 สิงหาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกรมการปกครอง ครั้งที่ 2/2566

นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกรมการปกครอง พร้อมคณะฯ กำหนดประชุมคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง (วังไชยา) เพื่อพิจารณาข้อหารือและร่างกฎหมาย จำ ...

17 สิงหาคม 2566

ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2566

15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการปกครองท้องที่ กำหนดจัดประชุมคณะทำงาานศึกษาแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  ปลัดจัง ...

30 มิถุนายน 2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2566

นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมายกรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สน.สก. ปค. (วังไชยา) ...

24 พฤษภาคม 2566

การลงพื้นที่ อพป. อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

วันที่ 10 พ.ค. 2566 สนก. สน.สก. ร่วมกับ สกม. สน.มน. ลงพื้นที่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน อพป. ม.2 บ้านเกาะพยอม ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จากการประชุมกับผู้แทนท้องที่ และเจ้าหน้าที่ อ.ทัพทัน ผลการประชุมได้ ...

10 พฤษภาคม 2566