แปลกฎหมายกรมการปกครอง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - Act on Certain Offences against Air Navigation,B.E. 2558 (2015)

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - Act on Certain Offences against Air Navigation,B.E. 2558 (2015) ...

30 พฤศจิกายน 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ - Firearms, Ammunition, Explosives, Fireworks and Imitation Firearms Act, B.E.2490 (1947)

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ - Firearms, Ammunition, Explosives, Fireworks and Imitation Firearms Act, B.E.2490 (1947) ...

30 พฤศจิกายน 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ - Official Secrets Protection Act, B.E. 2483 (1940)

พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ - Official Secrets Protection Act, B.E. 2483 (1940) ...

14 พฤศจิกายน 2561