แปลกฎหมายกรมการปกครอง

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ - Firearms, Ammunition, Explosives, Fireworks and Imitation Firearms Act, B.E.2490 (1947)

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ - Firearms, Ammunition, Explosives, Fireworks and Imitation Firearms Act, B.E.2490 (1947) ...

30 พฤศจิกายน 2561

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - Act on Certain Offences against Air Navigation,B.E. 2558 (2015)

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - Act on Certain Offences against Air Navigation,B.E. 2558 (2015) ...

30 พฤศจิกายน 2561

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙

ACT PRESCRIBING OFFENCES RELATED TO REGISTERED PARTNERSHIPS, LIMITED PARTNERSHIPS, LIMITED COMPANIES, ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS, B.E. 2499 (1956)

21 กุมภาพันธ์ 2564