สาระสำคัญของกฎหมาย

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ มีหลักการเพื่อคุ้มครองความลับในราชการเพื่อความมั่นคงสาธารณะ ...

31 ตุลาคม 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ ...

18 ตุลาคม 2561