กฎหมายใหม่

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๓

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๓ ...

29 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยและการบริหารที่พักอาศัยของกรมการปกครอง พ.ศ. 2563

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยและการบริหารที่พักอาศัยของกรมการปกครอง พ.ศ. 2563 ...

2 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กำหนดวิธีการขายโภคภัณฑ์ การยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตามมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗

กำหนดวิธีการขายโภคภัณฑ์ การยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตามมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ...

15 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ...

15 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ และแบบเอกสารในการดำเนินการ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ และแบบเอกสารในการดำเนินการ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ...

15 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

คำสั่งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

คำสั่งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ...

15 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ...

2 เมษายน 2563