กฎหมายใหม่

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2566

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2566 ...

19 กันยายน 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหา พ.ศ. 2566

กฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหา พ.ศ. 2566 ...

19 กันยายน 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

คู่มือการปฏิบัติงานปรับเป็นพินัย ฉบับ คณะกรรมการกฤษฎีกา

6 กันยายน 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ...

6 กันยายน 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 ...

6 กันยายน 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติเพ่ิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปตรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติเพ่ิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปตรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496 ...

6 กันยายน 2566

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ...

6 กันยายน 2566