ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

เชิญประชุมซักซ้อมและยกร่างคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการการปรับเป็นพินัย พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2566

19 กันยายน 2566

นายวรรณพงศ์ วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ ได้เชิญประชุมซักซ้อมและยกร่างคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการการปรับเป็นพินัย พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2566 ได้มีหน่วยงานที่เข้าประชุม ได้แก่ ...

20 กันยายน 2566

ข่าวอัพเดท

ประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย ปค. ครั้งที่ 3/2566

นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกรมการปกครอง พร้อมคณะฯ กำหนดประชุมคณะฯ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง ...

6 กันยายน 2566

ข่าวอัพเดท

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกรมการปกครองครั้งที่ 2/2566

นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกรมการปกครอง พร้อมคณะฯ กำหนดประชุมคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมการปกค ...

17 สิงหาคม 2566

ข่าวอัพเดท

คณะทำงานเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ประชุมแนวทางการเตรียมกฎหมายรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถื่น

29 มิถุนายน 2566 นายวรรณพงศ์ วิไลรัตน์ ผอ.สนก. รองประธานคณะทำงานเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ประชุมหารือจัดทำข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อประกอบการศึกษาแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยได้มอบหมายให้ทุกสำนัก/กอง จัด ...

30 มิถุนายน 2566

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองประชุมเตรียมความพร้อมกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการปกครองท้องที่ กำหนดประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2566 คณะทำงานฯ มีมต ...

16 มิถุนายน 2566

ข่าวอัพเดท

ประชุมพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2566

นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานประชุมพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักการสอบสวน ...

24 พฤษภาคม 2566

ข่าวอัพเดท

การลงพื้นที่ อพป. อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

วัันที่ 10 พ.ค. 2566 สนก. สน.สก. ร่วมกับ สกม. สน.มน. ลงพื้นที่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน อพป. ม.2 บ้านเกาะพยอม ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จากการประชุมกับผ ...

10 พฤษภาคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับงานสมาคม มูลนิธิ ครั้งที่ 2/2566

1 พฤษภาคม 2566 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการปกครองท้องที่ ประธานคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับงานสมาคม มูลนิธิ กำหนดประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญั ...

1 พฤษภาคม 2566