ประวัติส่วนงานนิติการ

      ส่วนงานนิติการ เป็นส่วนงานส่วนหนึ่งในสังกัดของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกลั่นกรอง ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ รวมทั้งการพิจารณายกร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรม การให้คำปรึกษา วินิจฉัย และตีความข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม การให้การศึกษาอบรมด้านกฎหมาย การจัดทำ นิติกรรมสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของกรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงาน ออกเป็น 2 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย คือ

            1.กลุ่มกฎหมายและระเบียบ 1

            2.กลุ่มกฎหมายและระเบียบ 2

            3.ฝ่ายบริหารทั่วไป