การควบคุมการเรี่ยไร

กฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ.2548

กฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ.2548 ...

10 สิงหาคม 2559

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ...

10 สิงหาคม 2559