การขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 ...

10 สิงหาคม 2559

กฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

กฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ...

10 สิงหาคม 2559